Balaton Attila

egyéni vállalkozó

adatkezelési szabályzata

TARTALOM                                                                                                                    oldal

1. Preambulum                                                                                                                      3

2. A szabályzat célja                                                                                                            3

3. A szabályzat hatálya                                                                                                        3

4. Fogalom meghatározások és kiterjesztő szabályok, az adatkezelő adatai                       3

5. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján                                                                  4

6. Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés                                             5

7. Webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelés                                                      5

8. Szerződéses jogviszonyban álló természetes személyekkel kapcsolatos adatkezelés      9

9. Szerződéses jogviszonyban álló jogi személyekkel kapcsolatos adatkezelés                 11

10. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés                                                                     11

11. Kifizetői adatkezelés                                                                                                    12

12. A pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés                 13

13. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás                                                                           5

14. Munkaköri alkalmassági és más alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés7

15. Felvételre jelentkező személyek adatainak kezelése                                                      8

16. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés                                     13

17. GPS navigációs rendszerrel kapcsolatos adatkezelés                                                   15

18. Munkahelyre (telephelyre) történő be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés         15

19. Adatbiztonsági intézkedések                                                                                       15

20. Adatfeldolgozással kapcsolatos adatkezelés                                                               16

21. Az adatvédelmi incidens fogalma                                                                                18

22. Az adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása                                                           18

23. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása                                                                   19

24. Tájékoztatás az érintett jogairól                                                                                   19

25. Intézkedések az érintett kérelme alapján                                                                     21

26. A szabályzat megállapítása és módosítása                                                                   22

27. Intézkedések a szabályzat megismertetése érdekében                                                 22

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ Preambulum

A társaság tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogot, ezért a személyes adatok teljes körű védelme érdekében az adatkezelési tevékenységét megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos más hatályos jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szól 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) előírásainak.

2. § A szabályzat célja

Jelen szabályzat a Rendelet, és az Infotv. rendelkezésein alapul abból célból, hogy tanúsítsa, hogy a társaság megfelel a Rendelet személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainak és elveinek. 

3. § A szabályzat hatálya

(1) A szabályzat hatálya Balaton Attila egyéni vállalkozóval szerződéses kapcsolatban álló, vagy szerződéses ajánlat során kapcsolatba kerülő természetes személyek – ideértve pl. a munkavállalókat, az álláshelyekre jelentkező potenciális munkavállalókat, az egyéni vállalkozókat, az egyéni cégeket, a természetes személy vevőket, eladókat és szállítókat, továbbá egyéb jogállásától függetlenül minden további természetes személyt is – a személyes adatainak a társaság által történő kezelésére terjed ki.

(2) A szabályzat hatálya kiterjed a vállalkozóval kapcsolatban álló jogi személyek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatainak nyilvántartására is.

4. § Fogalom meghatározások és kiterjesztő szabályok, az adatkezelő adatai

(1) E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza, melyekhez a jelen szabályzat egyes fejezeteiben külön meghatározások is szerepelhetnek.

(2) Az egyes fejezeteknél a személyes adatok címzettjei: azok a személyek, akik jogosultak a személyes adatokat gyűjteni, megismerni, rögzíteni, rendszerezni, tárolni, kezelni, törölni, továbbítani stb.

(3) Ha jogszabály az adatok megőrzésére a szabályzatban megszabott időtartamnál hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az irányadó.

(4) Az adatkezelő adatai:

Balaton Attila egyéni vállalkozó

Székhely: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.       

Adószám: 67840384-1-31

E-mail cím: attila.balaton@yahoo.ca

Weboldal: www.citrusfa.hu

Telefonszám: + 36 06 30 5647646

II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a társaság internetes honlapján bejelöli azt a lehetőséget, amelyben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat, amely egyértelműen jelzi az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez. Ennek megfelelően „egyéb nyilatkozatként” adatkezeléshez történő egyértelmű hozzájárulásnak tekintendő az adatkezelési tájékoztatást tartalmazó szerződésnek az érintett által történő aláírása vagy az adatkezelési tájékoztatást tartalmazó számlának az érintett által történő befogadása is. Adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatás hiányában a hallgatás, a társaság honlapján a társaság által előre bejelölt négyzet vagy a hallgatás (nem cselekvés) nem minősül hozzájárulásnak. 

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) A társaság nem kötheti a szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(5) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

(7) A vállalkozó általános adatkezelési tájékoztatója a szabályzat 2. számú melléklet képezi. A tájékoztató célja, hogy az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt és az adatkezelés tartama alatt részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges körülményről és tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő a Rendelet és az Infotv. rendelkezései alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás tartalmazza az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és a jogorvoslati lehetőségeket. Az adatkezelés megkezdése előtt a tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell.

6. § Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény (vagy más jogszabály) határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésének jogcímén alapul, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás pl. honlapon való nyilvánosságra hozatalával is.

7. § Webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelés


(1) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címA kapcsolattartáshoz szükséges.
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetéséhez szükséges.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

(2) Az érintettek köre: A webshopot felkereső valamennyi érintett.

(3) Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet a törlési kérelmének beérkezését követően haladéktalanul.  Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

(4) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő vállalkozó és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

(5) A webáruház honlapját felkereső személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az érintett a következők szerint jogosult kezdeményezni:

–  postai úton a következő címen: 2837 Vértesszőlős, Merdek utca 11.

–  e-mail útján a következő címen: attila.balaton@yahoo.ca

–  telefonon a +36 30 5647646 számon.

(6) Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, melyek értelmében a társaság a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ennek során a társaságnak úgy kell megválasztania és üzemeltetnie a webáruház működtetése során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez indokolt  mértékben és ideig feltétlenül szükséges.

(7) Amennyiben a megrendelő kiszállítást is igénybe vesz, az adatkezelés jogalapja

 megrendelt termékeknek a megrendelő által megadott címre történő kiszállítása.

A kiszállításhoz szükséges kezelt adatok:

– szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím;

– az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi megrendelő;

– a kiszállítással kapcsolatos adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.

– az adatkezelés időtartama, az adatok megadásától a házhozszállítás megtörténtéig tart, a házhozszállítás teljesítésével az adatok kezelése megszűnik.

Az adatfeldolgozás jogalapja: rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ának (3) bekezdése.

(8) A weboldalak használata során az adatkezelés jogalapja 

– az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat;

– az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi személy;

– az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele és annak megfelelő működtetése.

– az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználónak a weboldal használatával megnyilvánuló önkéntes hozzájárulása, továbbá a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ának (3) bekezdése.

(9). Cookie-k, azaz sütik kezelése

– a „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és a „biztonsági cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől;

– az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosító szám, dátumok, időpontok;

– az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett;

– az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartása és a látogatók nyomon követése.

– az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdéseA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakconnect.sid

Egyéb esetben a cookie-k 26 hónap után törlődnek.

– az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat az adatkezelő;

– az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt;

– az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közlés, továbbítás vagy ha arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

IV. FEJEZET

WEBOLDAL HASZNÁLATA NÉLKÜL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

8. § Szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyekkel kapcsolatos adatkezelés

(1) Az adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése.

(2) Az érintettek köre: a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve a társasággal egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek.

(3) A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói-, őstermelői igazolvány száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe, honlap-címe, bankszámlaszáma, vevőszáma (ügyfélszáma, rendelésszáma).

(4) A kezelt adatok köre jogi személy szerződő fél esetében

a)a vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utóneve, lakcíme, illetve a törvényes képviselő családi és utóneve, tisztsége,

b)a jogi személy részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utóneve, lakcíme,

A személyes adatok címzettjei:

a) a vállalkozó

b) a vállalkozó könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A b) pontban feltüntetett személyek kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges adatokat ismerhetik meg.

(1) A személyes adatok nyilvántartásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év. Ha jogszabály (pl. valamely támogatási jogszabály stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartam az irányadó.

(2) Az adatkezelés jogcíme: a szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések, a szerződés megkötése és a szerződés teljesítése.

(3) Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell az adatkezelés jogcímét. A tájékoztatás megtörténhet magában a szerződésben, illetve az annak mellékletét képező tájékoztatóban vagy a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban is.

(4) A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató szövegét a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.

9. § Szerződéses jogviszonyban álló jogi személyekkel kapcsolatos adatkezelés  

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója (felhasználóneve és jelszava).

(1) A személyes adatok kezelésének célja: a társaság jogi személy partnerével szerződés megkötése, teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

(3) Az adatkezelés jogalapja: a társaság jogos érdeke.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a társaság szerződést kötő (nyilvántartó), valamint a könyvelési feladatokat ellátó munkavállalói.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év. Ha jogszabály (pl. adótörvény stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve nyilvántartására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartam.

(6) Az adatfelvételi tájékoztató lap mintáját a szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza. Ezen tájékoztatót az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni. A 6. számú melléklet tartalma a megkötésre kerülő szerződésbe is beépíthető.

VI. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

10. § Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés 

(1) A társaság kezeli a vevőként, szállítóként, bérbeadóként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve vele egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító adatai: név (születési név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és adóazonosító száma vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma. 

(3) Az adatkezelés jogcíme: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény) foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, szerződés megkötése, szerződés módosítása, szerződés teljesítése.

(4) A személyes adatok címzettjei:

a) a vállalkozó

b) a vállalkozó könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A b) pontban feltüntetett személyek kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges adatokat ismerhetik meg.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év. Amennyiben jogszabály (pl. valamely támogatási jogszabály stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartam az irányadó. 

11. § Kifizetői adatkezelés

(1) A vállalkozó jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, jogszabályban előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, egyéb juttatásban részesülők és szerződéses jogviszonyban állók – adótörvényekben előírt személyes adatait, akik részére kifizetést teljesít (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7.§ 31.).

(2) A kezelt adatok köre: a természetes személy személyazonosító adatai: név (születési név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), ha az érintett nyugdíjas, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a részvénytársaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatait az adó- és járulékkötelezettségek teljésítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(3) Az adatkezelés jogcíme: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 7 év.

(5) A személyes adatok címzettjei: a vállalkozó és az adózási-, bérszámfejtési-, társadalombiztosítási- (kifizetői), könyvelői feladatait ellátó munkavállalói.

12. § A pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A vállalkozó jogi kötelezettség teljesítése jogcímén pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait:

a) természetes személy: családi és utónevét,

b) születési családi és utónevét,

c) állampolgárságát,

d) születési helyét, idejét,

e) anyja születési nevét,

f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát.

A személyes adatok címzettjei:

a) a vállalkozó

b) a vállalkozó szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

A b) pontban feltüntetett személyek kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges adatokat ismerhetik meg.

(2) A személyes adatok címzettjei: a vállalkozó és a szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(3) A személyes adatok kezelésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 7 év. (Pmt. 56.§(2))

VII. FEJEZET

KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

13. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

(1) A vállalkozó a székhelyén és az alábbi telephelyein az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazhat, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.  

Jelenleg nincsen kamerás megfigyelés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásáról jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. Ha több kamera van a vállalkozónál, kameránként kell tájékoztatni az érintetteket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényére, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljára, az adatkezelés jogalapjára, a felvétel tárolásának helyére, a tárolás időtartamára, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyére, az adatok megismerésére jogosult személyek körére, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére. A tájékoztatás mintát a szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.

(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A megfigyelt területre a figyelmeztetést követően történő belépést úgy kell tekinteni, hogy az érintett a személyes adatainak a kezeléséhez ráutaló magatartással hozzájárult. Ennek megfelelően ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

Munkavállalók esetén az adatkezelés jogcíme: a munkáltató jogos éreke.

(5) A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

(6)  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

(8) Munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napokon a munkahely teljes területe megfigyelhető.

(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok címzettjei (a felvétel megtekintésére jogosult): a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője.

14. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

(1) A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja: munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

(2) A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, (az erőgép, munkagép azonosítója) a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat (erőgép- munkagép használat) időtartama.

(3) Az ellenőrzés csak a munkáltató gépjárművének (erőgépének, munkagépének) ellenőrzésére terjedhet ki.

15. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Beléptető rendszer működtetése esetén tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelés tényéről.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, belépés-, kilépés ideje. 

(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése. 

(4) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az ügyvezető és a társaság adatfeldolgozó, vagyonvédelmi tevékenységet ellátó alkalmazottjai.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: 6 hónap 

VIII. FEJEZET

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

16. § Adatbiztonsági intézkedések

(1)  A vállalkozó valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

(2) A vállalkozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) A vállalkozó a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. Az adatkezelést végző munkavállalóknak a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.   

(4) A vállalkozó az informatikai rendszerekét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

(5) A vállalkozó az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(7) A vállalkozó a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

(8) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintéző férhet hozzá. A személyzeti, a bér- és munkaügyi, továbbá a vállalkozóval szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyek személyes adatait tartalmazó iratait biztonságosan elzárva kell tartani és gondoskodni kell arról, hogy e helyiségek (szekrények) kulcsaihoz csak az arra jogosult juthasson hozzá.

IX. FEJEZET

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

17. § Az adatvédelmi incidens fogalma

(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

(2) Incidens például: az olyan laptop elvesztése, amelyen személyes adatok vannak, a személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, a részvénytársaság honlapjának feltörése.  

18. § Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása  

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, az ilyen esetben alkalmazandó jogi előírások betartatása a vállalkozó feladata.

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

(3) Amennyiben a vállalkozó a feladatai ellátása során adatvédelmi incidenst észlel, erre utaló bejelentést kap, haladéktalanul gondoskodik a bejelentés megvizsgálásáról, az incidens azonosításáról, annak eldöntéséről, hogy valódi incidensről vagy téves riasztásról van-e szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c) az incidens során jogosulatlanul megismert adatok körét, számát,

d) az incidenssel érintett személyek körét,

e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(4) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

19. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) az érintett személyes adatok körét,

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c) az adatvédelmi incidens időpontját,

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 

X. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

20. § Tájékoztatás az érintett jogairól

E fejezet alkalmazásában érintett: mindazon természetes személyek, akiknek az adatait a társaság, mint adatkezelő kezeli.

a) Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

b) Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

c) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

e) Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)

f) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

g) Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

h) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

i) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

j) Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

k) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

l) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

m) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

n) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

o) Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

p) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

q) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

XI. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

21. § Intézkedések az érintett kérelme alapján

(1) A vállalkozó, mint adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban (ideértve az e-mailt is, ha a kérelem e-mailen érkezett) tájékoztatja az érintettet.

(4) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (NAIH), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A vállalkozó, mint adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen annak ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a vállalkozót terheli.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § A szabályzat megállapítása és módosítása

A szabályzat megállapítására és módosítására Balaton Attila egyéni vállalkozó jogosult.

23. § Intézkedések a szabályzat megismertetése érdekében

E szabályzatot a vállalkozó weboldalán közzé kell tenni.

Vértesszőlős, 2021. május 27.

                                                           ………………………………………………

                                                                      Balaton Attila egyéni vállalkozó

Mellékletek:

1. számú melléklet: Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez

2. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

3. számú melléklet: Tájékoztató a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálaton való részvételről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről

4. számú melléklet: Tájékoztató a természetes személlyel megkötésre kerülő szerződéssel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

5. számú melléklet: Tájékoztató jogi személy szerződéses partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséről

6. számú melléklet: Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásáról

7. számú melléklet: A munkavállaló nyilatkozata az Adatkezelési Szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettség vállalásáról

8. számú melléklet: Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

                                                                                                               1. számú melléklet

ADATKÉRŐ LAP

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

az érintett neve: …………………………………………………………………………

előző neve: ……………………………………………………………………………… 

születési hely, idő: ………………………………………………………………………  

anyja neve: ……………………………………………………………………………… 

lakcíme: …………………………………………………………………………………. 

telefonszáma: …………………………………………………………………………… 

e-mail címe: ……………………………………………………………………………..  

további személyes adatok: ………………………………………………………………

(ha az adatkezeléshez további adat, pl. adószám, TAJ szám, stb. szükséges)        

INFORMÁCIÓK:

az adatkezelő neve: Balaton Attila egyéni vállalkozó

székhelye: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.

honlap: www.citrusfa.hu

az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

a személyes adatok címzettjei: a vállalkozó

a személyes adatok tárolásának időtartama: a szabályzat 1-5., a 7-9., 16., 21-22., 27. pontjaiban feltüntetett adatok esetében a munkaviszony megszűnését követő 50 év, a többi adat tekintetében 3 év.      

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a munkaszerződés megkötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye azonban az lehet, hogy nem tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot a benyújtott pályázatával vagy a munkaszerződés megkötésével kapcsolatban.

Az előbbi információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a megadott személyes adataimnak az előbbiek szerint megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                                       aláírás

                                                                                                                  2. számú melléklet

Balaton Attila egyéni vállalkozó /2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11./  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL ÉS A TERMÉSZETES SZEMÉLY EZZEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL

Jelen adatkezelési tájékoztató a részvénytársaság által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés időtartamát, célját, jogalapját, az érintettek jogait tartalmazza. A Társaság adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt szabályokon alapul. A vállalkozó megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az érintettek az említett két jogszabályban ismertetett jogai személyes adataik kezelése során maradéktalanul érvényesüljenek. 

Ha jogszabály az adatok megőrzésére a tájékoztatóban megszabott időtartamnál hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az irányadó.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ VÁLLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE

Cégnév: Balaton Attila egyéni vállalkozó

Székhely: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.

Adószám: 67840384-1-31

Telefonszám: +36 30 5647646

E-mail cím: attila.balaton@yahoo.ca

Honlap: www.citrusfa.hu

II. FEJEZET

A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE

1. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

1.1. A munkavállalóktól csak olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, illetve olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok (ideértve a munka alkalmassági orvosi vizsgálatot is) elvégzését lehet kérni, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, és amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez szükségesek és a munkavállaló személyiségi jogait nem sértik.

1.2. A részvénytársaság jogszabályi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név,

2. születési név,

3. születési helye, ideje,

4. anyja neve,

5. lakcíme,

6. állampolgársága,

7. adóazonosító jele,

8. TAJ száma,

9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

10. telefonszám,

11. e-mail cím,

12. személyi igazolvány száma,

13. lakcímkártya száma,

14. bankszámlaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalással történik),

15. online azonosító (ha van)

16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

17. munkaköre,

18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,

19. önéletrajz,

20. fényképe (ha ezt kérték pl. az önéletrajzhoz),

21. a munkabérrel, a bérfizetéssel, és egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok,

22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát igazoló okirat,

23. a munkavállaló munkájának értékelését tartalmazó irat,

24. a munkaviszony megszűnésének módja, az erre vonatkozó iratok,

25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),

26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok,

27. magánnyugdíj pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezése és száma,

29. munkavállalót ért baleset jegyzőkönyvében rögzített adatok;

30. saját személygépkocsi hivatali célra történő használata esetén a gépjármű forgalmi rendszáma és a jogosítvány száma;

31. ha a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges, a jogosítvány száma és másolata.

1.3. Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a részvénytársaság csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

1.4. A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója. A részvénytársaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges személyes adatokat ismerhetik meg.

1.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatkezelési szabályzat 1-5, a 7-9., 16., 21-22., 27. pontjaiban rögzített adatokat illetően a munkaviszony megszűnését követő 50 év, a többi adat tekintetében 3 év.

1.6. Az adatkezelés jogalapja: a Munka törvénykönyvén, a társadalombiztosítási-, adó- és nyugdíjjogszabályokon, és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.

1.7. A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkavállalót vagy munkaviszony létesítése céljából a potenciális munkavállalót a jelen tájékoztató átadásával tájékoztatja a személyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogairól.

2. POTENCIÁLIS MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

2.1. A felvételre, hirdetésre, pályázatra jelentkező személyek kezelhető személyes adatai a következők: a természetes személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, az erre vonatkozó bizonyítvány-másolatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, a benyújtott pályázat, a jelentkezőről készített munkáltatói értékelés (feljegyzés). 

2.2. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott személlyel munkaszerződés megkötése. Az érintettet az elutasító döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

2.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

2.4. A személyes adatok címzettje: a vállalkozó. 

2.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálását követő 15 nap. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a 16. napon törölni kell. Törölni kell annak a jelentkezőnek az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

2.6. A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a 2.5. pontban foglalt határidőn túl a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően – a 2.2. pontban foglalt határidőig – kell megkérni a jelentkezőktől.

Záradék:

Alulírott munkavállaló (potenciális munkavállaló) aláírásommal igazolom, hogy a jelen tájékoztatót átvettem, elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                                       Aláírás

Előttünk, mint tanuk előtt:

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: …………………………………..  

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: ……………………………………

                                                                                                                  3. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ALKALMASSÁGI, MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATON VALÓ RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

1. A munkavállaló csak olyan alkalmassági, munkaköri alkalmassági vizsgálatnak vethető alá, amelyet jogszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt a munkavállalókat részletesen tájékoztatni kell többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, és miért kell. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és számáról, valamint a pontos jogszabályhelyről is.

2. A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri, valamint az egészségügyi alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

3. Az adatkezelés jogalapja: jogszabály (a Munka Törvénykönyve, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet) és a munkáltató jogos érdeke. 

4. A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára (adott munkakör ellátására) alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

6. A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

7. A munkaköri alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

8. A szakmai alkalmassági vizsgálat a szakma elsajátítását megelőzően vagy a képzés és átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat

9. A személyes higiénés alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végzőszemély fertőzőmegbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti. A munkaköri, a szakmai és a személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli

                                                                                                                  4. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ

A TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján a vállalkozó a szerződéskötésben érintett természetes személyek következő adataikat kezeli:

A természetes személy szerződő fél:

a) személyazonosító adatait (szerződött természetes személy neve, előző neve, születési helye, ideje, anyja neve),

c) lakcímét;

d) vállalkozói igazolvány számát,

e) őstermelői igazolvány számát,

f) adóazonosító jelét/adószámát

Az adatkezelés jogalapja: a Ptk-ban, az adójogszabályokban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), szerződés módosítás esetén: szerződés teljesítése jogcímen alapul.

A személyes adatok címzettje: a vállalkozó szerződés megkötésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó, továbbá a könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók, adatfeldolgozók.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év. Ha jogszabály az adatok kezelésére ennél hosszabb időt állapít meg, akkor az adott jogszabályban meghatározott időtartam. 

Az adatkezelési tájékoztató megtekinthető a www.citrusfa.hu weboldalon.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                                       Aláírás

Előttünk, mint tanuk előtt:

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: …………………………………..  

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: ……………………………………

5. számú melléklet

TÁJÉKOZATÓ

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDÉSES PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉRŐL

  az érintett neve:         
  beosztása:   
  a képviselt jogi személy neve:     székhelye:   
  telefonszáma:   
  e-mail címe:   
  online azonosító (ha van):   

INFORMÁCIÓK:

adatkezelő vállalkozó neve:                               Balaton Attila egyéni vállalkozó
az adatkezelő honlapja:www.citrusfa.hu
az adatkezelés célja:szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
az adatkezelés jogalapja:a vállalkozó jogos érdeke
a személyes adatok címzettjei:A vállalkozó és a szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;
a személyes adatok tárolásának időtartama:Az üzleti kapcsolat-, illetve az érintett képviselői tisztsége megszűnését követő 5 év.

Az adatkezelési tájékoztató megtekinthető a www.citrusfa.hu weboldalon.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                                       Aláírás

  Előttünk, mint tanuk előtt:   Név: ………………………………………   Lakcím: …………………………………..   Aláírás: ………………………………….. 

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: ……………………………………

                                                                                                                   6. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ

KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

1. A társaság a szabályzat VII. fejezetének rendelkezései szerint az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az Ön magatartását is.

2. A megfigyelőrendszer használatának jogalapja: a vállalkozó jogos érdekeinek érvényesítése és az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a kép- és/vagy hangfelvétel készítéshez.

3. A felvétel tárolásának helye: a vállalkozó székhelye.

4. A tárolás időtartama: 3 munkanap.

5. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti a részvénytársaságtól, hogy az adatot a kamerát üzemeltető ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

6. A rendszert kezelő neve: Balaton Attila egyéni vállalkozó.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek: Balaton Attila egyéni vállalkozó.

8. Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét ezen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amelyet a www.citrusfa.hu weboldalon is megtekinthet.

                                                                                                                   7. számú melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

A munkavállaló neve: ……………………………………………………………………

A munkavállaló munkaköre: …………………………………………………………….

Tekintettel arra, hogy munkáltatóm az Európai Parlament és a tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezése szerinti adatfeldolgozónak minősül és e jogszabályok szerint az adatfeldolgozónak biztosítania kell, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállaljanak, továbbá megismerve a „személyes adat”-nak a rendelet szerinti fogalmát, amely szerint személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, továbbá azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, a következő

nyilatkozatot

teszem.

1. Kötelezettséget vállalok arra, hogy Balaton Attila egyéni vállalkozónál a munkavégzésem során a tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladataim teljesítése céljából kezelem és továbbítom, más célra nem használom, azokat illetéktelen személlyel nem közlöm, és nem adom át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engedek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozom.

2. Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség a munkaviszonyom, vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően korlátlan ideig terhel.

3. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyomból eredő kötelezettségem lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató hátrányos munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat velem szemben.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                                       Aláírás

Előttünk, mint tanuk előtt:

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: …………………………………..  

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: ……………………………………

                                                                                                                   8. számú melléklet

A MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSÁRÓL

1. Alulírott munkavállaló e nyilatkozata aláírásával kijelentem, hogy Balaton Attila egyéni vállalkozó adatkezelési szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját megismertem. Tudomásul veszem, hogy a munkáltató az adatkezelési szabályzat III. fejezetének 7.§-ában feltüntetett személyes adataimat – az ott meghatározott célból és az ott meghatározott időtartamig – kezeli.

2. Kijelentem, hogy a munkavégzésem során megismert személyes adatokat az adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően kezelem. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelési szabályzat betartása a munkaviszonyomból eredő lényeges kötelezettségemnek minősül, amelynek megsértése hátrányos munkajogi jogkövetkezménnyel járhat.

3. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a munkavégzésem során a tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri kötelezettségeim teljesítése során kezelem és továbbítom, azokat más célra nem használom, azokat illetéktelen személlyel nem közlöm és nem adom át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engedek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozom.

4. Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség a munkaviszonyom vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is korlátlan ideig fennáll.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                                       Aláírás

Előttünk, mint tanuk előtt:

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: …………………………………..  

Név: ………………………………………

Lakcím: …………………………………..

Aláírás: ……………………………………

                                                                                                               9. számú melléklet

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Cégnév: Balaton Attila egyéni vállalkozó

Székhely: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.

Telefonszám: +36 06 30 5647646

E-mail cím: attila.balaton@yahoo.ca

Honlap: www.citrusfa.hu

Ha jogszabály az adatok megőrzésére az adatkezelési szabályzatban megszabott időtartamnál hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az irányadó.

2. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

2.1. Munkaügyi, személyzeti és egyéb nyilvántartásokkal kapcsolatos adatkezelés

2.2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

2.3. Felvételre jelentkező személyek adatainak, pályázatok, önéletrajzok kezelése

3. NEM MUNKASZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

3.1. Természetes személyekkel kötött – az előző 2. pontba nem tartozó – szerződésekkel kapcsolat adatkezelés

3.2. Jogi személyekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

3.3. Kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

3.4. Egyéb szerződésekkel, nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés

4.  A SZERZŐDŐ FÉL ADATAINAK KEZELÉSE

4.1. Az adatkezelés célja a szerződő fél jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése

4.1.1. A társaság kezeli a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, föld bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve egyéb üzleti kapcsolatban álló természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

4.1.2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és adóazonosító száma vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma. 

4.1.3. Az adatkezelés jogcíme (jogalapja): a szerződő félnek az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése jogcímen alapul.

4.1.4. A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a társaságnál a vállalkozó és a könyvelési-adózási feladatokat ellátó munkavállalók.

4.1.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év. 

4.2. Kifizetői adatkezelés

4.2.1. A vállalkozó a szerződő fél jogi kötelezettségének teljesítése jogcímén, törvényben (jogszabályban) előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) földhaszonbérleti szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a megbízóval kapcsolatban álló azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők, bérbeadók – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel a megbízója az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7.§-ának 31. pontja szerint kifizetői kapcsolatban áll.

4.2.2. A kezelt adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám) ha szükséges, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a részvénytársaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatait az adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

4.2.3. Az adatkezelés jogcíme: a megbízónak az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése.

4.2.4. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 7 év.

4.2.5. A személyes adatok címzettjei: a vállalkozó és az adózási-, bérszámfejtési-, társadalombiztosítási- (kifizetői), könyvelői feladatait ellátó munkavállalói.

5. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

5.1. A vállalkozó jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli a szerződő felei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosainak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

5.2. A személyes adatok címzettjei: a vállalkozó és a szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

5.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 7 év.  (Pmt. 56.§(2))

Kelt, ___________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

                                                                                  ____________________________

                                                                                         Adatfeldolgozó képviselője